PVH

Limbra Cat Club


Limburg-Brabant Cattery Club

Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)

In 2014 werden we opgeschrikt door de nieuwe wet voor ons als kattenfokkers. Het PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit) is een organisatie die zich in die tijd voor alle dierenorganisaties heeft ingezet voor het verweer tegen de overheid. Hiervoor heeft de PVH een sectororganisatie opgericht. Twee jaar hebben ze daarvoor elke vereniging om een bijdrage van 80 eurocent per fokkerlid gevraagd. Dit om de juristen te kunnen betalen. Deze sectororganisatie heeft met behulp van de juriste, mevrouw Erna Philippi, al hele grote successen geboekt tegen de overheid. Zo hebben ze de Positieflijsten kunnen stoppen en al diverse ”slachtoffers” kunnen helpen in hun verweer na een controle van onkundige handhavers.


Helaas zijn diverse grote verenigingen gestopt met het financieel ondersteunen van de PVH sectororganisatie. Zij denken dat het allemaal niet meer met zo’n vaart zal lopen. Hierdoor zal de bijdrage dit jaar flink stijgen. Het wordt nu waarschijnlijk 2 euro per fokkerlid. Echter, weten wij dat de overheid niet zal stoppen. Wij zullen actief moeten blijven. Als Limbra Cat Club zelf kunnen wij dit niet. Ook kunnen wij als kleine kattenvereniging onze fokkers niet de juridische hulp bieden als zij door controle en handhavers in de problemen komen.


Het bestuur van Limbra Cat Club is van mening dat, ondanks de forse stijging in kosten, wij solidair met de andere dierenorganisaties aangesloten moeten blijven bij de PVH sectororganisatie. Alleen dan kunnen wij de leden van LCC op deze manier steunen indien zijn in problemen komen met controleurs en handhavers. Zij kunnen dan juridisch bijgestaan worden door de juriste van de PVH sectororganisatie. Uiteraard wel er bij gezegd dat dit alleen kan als ons lid als fokker zijn zaken ook in orde heeft.


4 oktober 2016


Het is van belang dat alle dierhouders weten wat er speelt. We komen nog steeds mensen tegen die menen dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, die denken dat het allemaal ‘wel overwaait’. Zo ook, zijn er nog verenigingen en organisaties die het niet nodig vinden om samen met de hier aangesloten organisaties op te komen voor de belangen van de sector. Het zou vreselijk zijn als die mensen straks moeten ontdekken dat het over en uit is met hun hobby.

 

Wij rekenen erop dat u alle aandacht zult besteden aan deze zaak, het gaat om de toekomst van onze sector. Bij de huidige samenwerking tussen de dierenwelzijnsambtenaren van EZ en de antidierhouderij-organisaties mag u er op rekenen dat, nadat uw dierverblijven voor een groot deel door de overheid zijn leeggehaald, ook de tentoonstellingen en andere evenementen tot een einde worden gebracht. Uw mening, de mening van de sector over de borging van dierenwelzijn, heeft daar geen enkele invloed op.

 

Ir. Ed.J.Gubbels

Secretaris PVH

www.huisdieren.nu

de Positieflijst, een integere overheid?


Klacht aangaande integriteit overheidsoptreden

1 september 2016


Bedrijfsmatigheid (belangrijk !!)


Met het van kracht worden van het Besluit ‘Houders van dieren’ werd duidelijk, dat de positie van de hobby-dierhouder onder druk komt te staan vanwege de wijze waarop het begrip ‘bedrijfsmatigheid’ wordt ingevuld. Bij de formuleringen, zoals die op de website van de RvO worden gebruikt, kan in principe elke dierhouder als bedrijfsmatig worden aangemerkt. Hij wordt dan gedwongen bij de rechter aan te tonen dat er geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten, dat het enkel en alleen om een hobby gaat.


Om te voorkomen dat dierhouders onnodig in de problemen komen en om namens de hobby-dierhouders de juridische uitgangspunten te ordenen hebben we de Projectgroep Bedrijfsmatigheid ingesteld. Het verslag van dit overleg de ‘Startnotitie Bedrijfsmatigheid’ hebben we aan EZ voorgelegd.


Op 10 juni 2016 hebben we een brief ontvangen van het ministerie van EZ waaruit blijkt dat men onze suggesties met betrekking tot het meer helder formuleren van de criteria over het bedrijfsmatig houden van dieren niet wenst over te nemen. Het ministerie zegt begrip te hebben voor de wens van het PVH, maar men wenst op voorhand geen dierhouders uit te sluiten van een beoordeling of ze wel of niet onder het besluit houders van dieren vallen. De brancheorganisatie Dibevo die soortgelijke problemen voorzag als het PVH, heeft een soortgelijk antwoord gekregen.


Kortom, de rechtsonzekerheid blijft bestaan. Het bestuur van het PVH heeft daarom besloten dat alle dierhouders wiens organisatie is aangesloten bij de SectorOrganisatie van het PVH kunnen rekenen op juridische ondersteuning van onze gespecialiseerde juriste. Mocht onze juriste na onderzoek tot de conclusie komen dat er wel sprake is van bedrijfsmatigheid, dan blijft die juridische bijstand beperkt tot een advies. In andere gevallen strekt de juridische bijstand zich het bijstaan in juridische procedures en rechtsgedingen.
Startnotitie Bedrijfsmatigheid


Antwoord bedrijfsmatigheidRasstandaard Kattenrassen


Op de site van NOK kunt u de volledige rasstandaard van alle rassen vinden


CAC lijst


Op de site van de FNK kunt u een lijst vinden met alle kleuren en patronen toegestaan bij de diverse rassen.